Współpraca z Zespołem ds. BIM przy Komisji ds. Cyfryzacji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - Bim Ally
bimally.pl BIM Ally

Współpraca z Zespołem ds. BIM przy Komisji ds. Cyfryzacji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

May 16, 2024

Misją naszej firmy jest wspieranie partnerów biznesowych w transformacji cyfrowej na drodze do budowania dobrobytu poprzez zrównoważony rozwój. Jako pasjonaci nowych technologii lubimy patrzeć w przyszłość, stawiając czoła nadchodzącym wyzwaniom, a nasza dociekliwość i ciekawość świata motywuje nas do ciągłego rozwoju. Chętnie dzielimy się zdobytą wiedzą, a lata doświadczeń w pracy z technologią BIM sprawiają że jesteśmy ekspertami w swojej dziedzinie.

Nasze działania mają na celu pomoc w przejściu transformacji cyfrowej branży budowlanej i w wejściu na wyższy poziom digitalizacji producentom materiałów budowlanych. Wspieramy także inicjatywy mające na celu uporządkowanie legislacyjne tematyki BIMu, powstawanie standardów pracy oraz promowanie edukacji związanej z tą technologią. Cenimy także spotkania z innymi specjalistami, podczas których możemy wymienić się wiedzą i poglądami oraz zdobyć nowy punkt widzenia na temat tej technologii. Pozwala nam to szukać najlepszych rozwiązań dla branży.

Kolejną okazją do ciekawej wymiany myśli oraz pomysłów i wizji na najbliższą przyszłość było spotkanie członków Zespołu ds. BIM przy Komisji ds. Cyfryzacji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które odbyło się 15 maja 2024 w Warszawie. Było to otwarte spotkanie na którym prowadzono rozmowy wokół 3 głównych tematów:

 • edukacji i podnoszenia kompetencji w zakresie BIM w Polsce;
 • określenia wymogów dla kluczowych stanowisk w projekcie prowadzo9nym w metodyce BIM;
 • konieczności uporządkowania kwestii potwierdzania kwalifikacji osób na tych stanowiskach.

Cieszymy się że mogliśmy być uczestnikiem tego spotkania, z niecierpliwością czekamy na kolejne. Mam nadzieję że będzie to świetna okazja do wymiany informacji na temat aktualnych prac nad standaryzacją metodyki BIM w Polsce, a także pole  dyskusji na temat kolejnych kroków jakie należy podjąć w celu rozwijania tej technologii w sposób harmonijny i z uwzględnieniem wszystkich interesariuszów.

Kilka słów na temat Zespołu ds. BIM

We wrześniu 2020 roku Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) powołała Komisję ds. BIM przekształconą następnie w Zespół ds. BIM przy Komisji ds. Cyfryzacji PIIB. Jej głównym zadaniem stała się realizacja strategii, która została uchwalona w lutym 2020  – „Strategia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM, miejsca i roli Izby w tym procesie oraz wskazania sposobów realizacji tej strategii”.

W wyniku zmian jakie nastąpiły od tamtego czasu w zakresie działań związanych  z cyfryzacją procesu budowlanego, 13 grudnia 2023 Krajowa Rada PIIB podjęła decyzję o aktualizacji strategii.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Inżynier Budownictwa„Wśród nowo zdefiniowanych działań Zespołu ds. BIM do najważniejszych można zaliczyć:

 • dążenie do ustanowienia na poziomie centralnym jednego ośrodka odpowiedzialnego za wdrożenie BIMu i cyfryzację w budownictwie kubaturowym oraz infrastrukturalnym  w Polsce;
 • dążenie do uznania modelu BIM (przekazywanego w standardzie otwartym – IFC) jako pełnoprawnej dokumentacji w całym procesie budowlanym;
 • wsparcie inicjatyw na szczeblu centralnym związanych z wdrożeniem BIM;
 • wystąpienia do instytucji odpowiedzialnych za cyfryzację w celu wskazania kierunków niezbędnych zmian w prawie;
 • inicjowanie, przygotowanie standardów BIM-u (w tym jednej, spójnej klasyfikacji budowlanej CCI) we współpracy z inicjatywami działającymi na rzecz transformacji cyfrowej;
 • współpraca z PKN w zakresie tłumaczenia kolejnych arkuszy normy PN-EN ISO 19650 oraz innych norm dotyczących BIM-u;
 • zdefiniowanie kompetencji BIM i określenie katalogu praktycznych wymagań względem kluczowych stanowisk projektu BIM;
 • standaryzację poziomu dokładności modeli BIM na poszczególnych etapach procesu budowlanego;
 • współpracę z UZP przy rozpowszechnianiu polityki zakupowej państwa w zakresie dotyczącym BIM-u i zaleceń z niej wynikających;
 • zapobieżenie cyfrowemu wykluczeniu inżynierów.”

Na bieżąco będziemy śledzić i relacjonować kolejne kroki jakie zostaną podjęte na drodze  popularyzacji i usystematyzowania pracy w technologii BIM. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z dynamicznego rozwoju inicjatyw mających na celu wprowadzenie BIMu w celu digitalizacji branży budowlanej. Wiemy że to proces który wymaga czasu i pracy, ale jesteśmy pewni że to właściwy kierunek rozwoju branży.

BIM ALLY TOOLBOX wyposaży Twoją firmę w narzędzia i usługi, dzięki którym będziesz mógł efektywnie zarządzać współpracą zarówno z obecnymi, jak i nowo pozyskanymi architektami oraz inżynierami.